Художествена галерия „Илия Бешков“ – град Плевен обявява свободно работно място за длъжността: „Главен уредник”

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование – висше; научна степен: ОНС
“доктор” (или докторант)

Професионално направление – Теория на изкуствата;
Изобразително изкуство; Изкуствознание; Културология; Арт мениджмънт; Музеология;
Друго професионално направление свързано с тематичния профил на Художествената
галерия.

Професионален опит в областта на музейното дело и
опазване на културно-историческото наследство – 2 години в съответното професионално направление, отговарящо на
тематичния обхват на колекциите на галерията;

Да притежава организационни и ръководни умения, креативност
и умение за работа в екип;

Да има опит в областта на научни изследвания,
разработването и реализацията на програми и проекти; добра компютърна
грамотност.

Предимство: познания по иконография и християнско
изкуство; чуждоезикова подготовка.

2. Кратко описание на длъжността:

Работи за осъществяване на галерийното дело в
областта на събирателската, фондова, научно-изследователска, експозиционна и
популяризаторска работа, съгласно Закона за културното наследство и наредбите в
областта на музейното дело;

Спазва нормативните разпоредби;

Отговаря за определени фондове в ХГ и извършва
научната им обработка;

Подготвя необходимата документация за идентификация
на новопостъпили творби;

Контролира и участва в изготвяне на експозиционни
документи, тематико-експозиционни планове и др., както и документи по фондовата
дейност;

Участва в съставянето на различни видове
картотеки, свързани с художествения фонд;

Участва в уреждането на изложби, оказва
методическа помощ при уреждане на художествени изложби извън галерията;

Участва в разработването на проекти за финансиране
в областта на културата;

Ръководи работата на уредниците и
фондохранителите;

Ръководи научно – изследователската работа в
галерията;

Извършва научни изследвания в съответния профил и
прави научни публикации. Изготвя и изнася обзорни тематични беседи, участва с
доклади и научни съобщения, в конференции, конгреси и симпозиуми, подготвя
научно-популярни материали;

Участва в разработването на дипляни, каталози и
други материали на галерията;

Дава музейни консултации с общ или специализиран
характер;

Участва във всяка форма на образователна и
популяризаторска дейност на галерията;

Популяризира и внедрява новости в областта на
музейното дело;

Изготвя годишни отчети за фондовата и
експозиционна дейност;

3.  Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за участие

Документ за завършено образование, диплома за научна
степен (копие)

Професионална автобиография

Документ за трудов стаж (копие)

Медицинско  свидетелство  (представя се
при първоначално постъпване на работа)

Други документи, ако кандидатът притежава такива
– за научно звание, професионално-квалификационни степени, компютърна
грамотност, владеене на чужд език /копия/;

4. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване
лично /или чрез пълномощник/ в Художествена галерия „Илия Бешков“, гр. Плевен,
бул. Скобелев 1 от 10:00 часа до 18:00 часа. Документите могат да се
изпращат чрез „Еконт“, по пощата или на електронен адрес: hg_i.beshkov@abv.bg.

Лице за контакт: Албена Велизарова – човешки
ресурси. Телефон за контакти: 064802058, 0879911307.

5. Срок за подаване на документите: 10 ноември 2023 година включително.

6. Етапи:

     6.1. Подбор по документи на 14 ноември 2023 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат
уведомени лично по телефон и електронна поща.

     6.2. Събеседване.

След подбора, резултатът ще бъде публикуван на страницата на ХГ „Илия
Бешков“.

Меню